English News
ติดต่อเราได้ที่   
หน้าแรก สารการค้า ไดนามิค อินดรัสตี้ ติดต่อโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Tharn Samutprakarn
หนังสือพิมพ์ ไดนามิค อินดัสตรี้
 
ปภพ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2011 และ ASEAN Energy Award 2011 รัฐเชิดชูตัวอย่างดีเด่นโรงกลั่นก๊าซชีวภาพ
[Dynamic] - ธุรกิจการตลาด : ฉบับที่ ฉบับ 265 ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2554

 

Loading image...

ปภพ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2011 และ ASEAN Energy Award 2011 รัฐเชิดชูตัวอย่างดีเด่นโรงกลั่นก๊าซชีวภาพ-ไฟฟ้า

          ปภพ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2011 โครงการเปลี่ยนน้ำเสียจากโรงกลั่นแอลกอฮอล์เป็นก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน มุ่งส่งเสริมและเชิดชูเกียรติภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่นพลังงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนในสังคม

บริษัท ปภพ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบำบัดมลพิษ มากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ทั้งให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตและกลไกการทำงาน เพื่อการดำรงอยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ มีผลงานชนะ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards ในปี 2006 2007 2008 2009 และ 2011 เติบโตทางธุรกิจด้วยการทำวิจัยและพัฒนา ออกแบบโครงการแบบเฉพาะตัว (Tailor  made)  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการยอมรับและไว้วางใจเป็นเวลา 20 ปี มีผลงาน 16 ประเภทอุตสาหกรรมกว่า 80 โครงการ

นาย ลิขิต นิ่มตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปภพ  รีนิวเอเบิล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy  Awards 2011 ด้วยโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง ซึ่งเป็นการผลิตกาซชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้า จากน้ำเสียโรงกลั่นแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการนำน้ำเสียมาบำบัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแบบไม่ใช่อากาศ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าสชีวภาพเพื่อใช้ผลิตพลังงานความร้อน ทดแทนน้ำมันเตาได้ปีละ 5.54 ล้านลิตรอีกทั้งยังนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5.14 ล้านหน่วย เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการเปลี่ยนน้ำเสียจากโรงกลั่นแอลกอฮอล์เป็นก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า ของบริษัท ปภพ  รีนิวเอเบิล จำกัด คือการรับน้ำเสียจากบริษัทไทย ซาน มิเกล ลิคอร์ จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศด้วยระบบ SRR และ UASB ซึ่งได้รับการออกแบบ ก่อสร้างระบบ โดยบริษัทของคนไทย และซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ผ่านระบบ SCADA โดยระบบสามารถผลิตก๊าซมีเทนเฉลี่ยถึงร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุราทั่วไปที่ได้ มีเทนเพียงร้อยละ 55-60 เนื่องจากมีระบบ SRR เพื่อกำจัดซันเฟสในน้ำเสียและเกิดปฏิกิริยาสร้างกรด แยกจากระบบ USAB ทำให้ เปอร์เซ็นต์ของมีเทนในระบบสูงขึ้น และยังมีระบบ Bio Scrubber ที่สามารถ บำบัด H2S ความเข้นข้นสูง โดยไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ  

ระบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 45,000  Nm3/วัน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 1.94 MW สามารถขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5.14 ล้านหน่วย/ปี และมีก๊าซมีเทนส่งขายกลับคืนกลับคืนให้กลับบริษัทไทย ซาน มิเกล ลิคอร์ จำกัด เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเตา จำนวน 5.45 ล้านลิตร/ปี ซึ่ง บริษัท ปภพ ได้ทำสัญญารูปแบบ BOT Concept (Build--Operate--Transfer) กับ บริษัทไทย ซาน มิเกล ลิคอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 8 ปี โดย บริษัท ปภพ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าจากน้ำเสียให้กับ บริษัทไทย ซาน มิเกล ลิคอร์ จำกัด ทั้งหมด โดยเมื่อครบตามกำหนดอายุตามสัญญา จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับโรงงาน โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 235 ล้านบาท และมีอัตตราผลตอบแทนทางการเงิน ร้อยละ 24 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเพียง 4 ปีเท่านั้น

นาย ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงาน กล่าวว่าโครงการเปลี่ยนน้ำเสียจากโรงกลั่นแอลกอฮอล์เป็นก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า ของ บริษัท ปภพ  รีนิวเอเบิล จำกัด เป็นการดำเนินธุรกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ ได้รับรางวัลดีเด่น0 Thailand Energy Award 2011 และ ASEAN Energy Award 2011 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนน้ำเสียจากโรงกลั่นแอลกอฮอล์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 45,000 Nm3/วัน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 1.904 NW สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5.14 ล้านหน่วย/ปี และมีก๊าซชีวภาพส่งขายกลับคือให้กับบริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิคอร์ จำกัด เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเตาจำนวน 4.45 ล้านลิตร/ปี

ทั้งนี้รางวัล Thailand Energy Awards จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นพลังงาน เพื่อเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้สถานประกอบการโรงงานต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงาน และร่วมกันดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและยั่งยืนทั้งนี้ บริษัท ปภพ จำกัด คือผู้นำการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ให้บริการด้านพลังงานทดแทน และจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งระบบ Aerobic และ Anaerobic เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าใช้จ่าย

“โครงการนี้เป็นการออกแบบโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลายแขนงเพื่อให้ได้ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  กล่าวคือ เดิมน้ำเสียจะเป็นปัญหาต่อชุมชนมาก  เกิดมลภาวะทางอากาศมีกลิ่นเหม็น แนวความคิดจึงต้องแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ  โดยใช้ระบบปิด สามารถแก้ปัญหาเรื่องการบำบัดน้ำเสียแลละกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ และให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อทดแทนพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ และนำก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ไปใช้จนหมด ทำให้ลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละ  97,000 ตัน  และขายคาร์บอนเครดิตให้แก่การไฟฟ้ารัฐบาลฝรั่งเศส” นายลิขิต กล่าวเสริม

 

 

 
 
 

ฐานสมุทร บริษัทฐานสมุทรปราการ จำกัด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hitwebcounter  
122 ซ. สุภาพงษ์ แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 02-7434999 Email: theccn_news@yahoo.com